ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

დაზღვევის ობიექტი: იურიდიული პირის კანონიერ საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება.

სადაზღვევო რისკები:

  • ავტოტრანსპორტის ან მისი ცალკეული ნაწილების დაზიანება ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად;
  • მესამე პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება; ვანდალიზმი;
  • ხანძარი; აფეთქება;  მეხის დაცემა;
  • სხვადასხვა საგნის დაცემა;
  • სტიქიური უბედურებები:
  • ავტოტრანსპორტის ქურდობა-ძარცვა-ყაჩაღობა;
  • დაზღვეულის რისკების შედეგად სრული განადგურება

 ავტოტრანსპორტით სარგებლობისას წარმოშობილი მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევას, თქვენთვის სასურველი ლიმიტებით.

თქვენთვის მისაღები ლიმიტის ფარგლებში შეგიძლიათ დააზღვიოთ მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევის შედეგად წარმოქმნილი რისკი.