• სამოქალაქო/ზოგადი პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  • გადამზიდველის - ექსპედიტორის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  • დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  • პრფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  • ტერმინალის ოპერატორის პასუხისმგებლობის დაზღვევა